انسانی : موضوع اصلی رشته انسانی مطالعه مسایل مربوط به زندگی انسان در حوزه های مختلف است.