تجربی : رشته تجربي پايه و اساس تحصيل در رشته های ارزشمندی چون : پزشكي، دندانپزشکی و … است