رشته ی ریاضی شما را در آینده به مهندس تبدیل و در صورت موفقیت به پولدارترین افراد تبدیل خواهید شد