کنکوری یعنی تلاش کننده و کسی که دنبال موفقیت باید برود!!!!